Reglament

Les següents regles són aplicables a la carrera d’obstacles MERCENARI IBER organitzada pel Club CENTRE ESPORTIU I CULTURAL ANTELLA, amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Antella i la Associació OCRA España el proxim  diumenge 5 de novembre de 2017.

Tots els participants amb la seua inscripció accepten íntegrament el present reglament. L’acceptació d’aquest Reglament, suposa l’acceptació del descàrrec de responsabilitat de participants, detallat en els articles 17 i 18.

Participació:

Mercenari Iber OCR  Antella.

Podrà participar qualsevol persona de qualsevol nacionalitat, major de 16 anys, complits en el moment de realitzar la carrera, que hagen acceptat el descàrrec de responsabilitat i la declaració física que apareix en el formulari d’inscripció. Els menors de 18 anys i majors de 16 anys, sempre i quan s’emplenen pel seu pare, mare o tutor la seua autorització personal (presentant tots dos el DNI). Aquesta es lliurarà en la zona d’inscripcions.

Mercenari Iber Junior.

Podrà participar qualsevol persona de qualsevol nacionalitat, major de 12 anys i menor de 16 anys, complits en el moment de realitzar la carrera, que hagen acceptat el descàrrec de responsabilitat i la declaració física que apareix en el formulari d’inscripció. Sempre i quan s’emplenen pel seu pare, mare o tutor la seua autorització personal (presentant tots dos el DNI). Aquesta es lliurarà en la zona d’inscripcions.

El participant està obligat a respetar el medi ambient durant la competició, no abandonant ni tirant objectes, ni actuant de forma agressiva amb l’entorn.

Es responsabilitat del corredor coneixer el circuit y el reglament de la prova.

Inscripcions i condicions de 2017:

«L’organització de la prova no és responsable de la falsedat de les dades introduïdes en el formulari d’inscripcions, sent toda la responsabilitat del titular de les dades introduïdes»

Data  límit d’inscripción:

Mercenari Iber OCR  Antella.

Obertura d’inscripcions; El 29 de maig (dilluns).

Tancament d’inscripció, (dimecres)  1 de novembre.

Quotes d’inscripció  Mercenari Iber OCR Antella:

A la pagina web del: www.cecantella.com

Clasificacions i cronometratje:

La responsabilitat del control de la prova estarà a càrrec del jutge i l’organització. El cronometratje se realitzarà pel sistema electrònic amb chip.

Obligació de superar l’obstácle (sistema O.S.O.)

Sistema O.S.O. per a  elit y Amaters.

Resta de categoríes penalització ( Burpees)

OFICIAL I DESCALIFICACIÓ O RETIRADA
S’adverteix que els jutges o encarregats de la seguretat de la prova tenen la Facultat de desqualificar o retirar a un atleta que no demostre coherència, equilibri físic o qualsevol altre risc per a la seua pròpia seguretat o comporte perill tant per als atletes i per al desenvolupament de la prova. Hi haurà jutges en cada obstacle per assegurar les regles, però depèn de vostè per completar-los correctament. Si no ho fa, serà desqualificat.

RAONS PER A DESQALIFICACIÓ:

-Serà causa de desqualificació:
1. incorrecta identificació segons aquestes regles.
2. no realitzi íntegrament la ruta marcada per l’organització.
3. iniciar la sortida abans del senyal del jutge de sortida.
4. alterar l’avanç d’altres atletes, en violació de les regles bàsiques de respecte i de «Fair Play».
5. accés al final en qualsevol altre lloc que no sigui la base.
6. rebre ajuda externa. Els participants no poden ser acompanyats per qualsevol tipus de vehicle amb motor i sense motor
7. qualsevol altra situació no prevista en aquest Reglament però que, segons el parer de l’organització, és motiu de desqualificació.

 

No será motiu de desqualificació: En l’eixida POPULAR.

1. No superar un obstacle, sempre que compleixin amb el càstig de 10 burpees.

 1. L’ajuda entre els participants per superar algunes proves, excloent els obstacles que consisteixen a tirar de sacs o elements similars o qualsevol altra forma de tracció o impuls. Els voluntaris i oficials informessin als atletes sobre els obstacles que no hi ha ajuda.

Categoríes:

Absoluta (masculi i femeni)

Grups d’edad: 16-24, 25-34, 35-44, 45-54 y 55 o més.

Equips: Puntuen els tres primers classificats.

Premis:

Trofeu als tres primers de cada categoria.

Els guanyadors de les diferents categories hauran de assistir obligatòriament al lliurament de premis. Cas de no estar present perdran el dret als respectius premis.

Distancies:

MERCENARI IBER OCR  10 km y 25 obstáculs.

MERCENARI IBER JUNIOR 2 km y 10 obstáculs.

Horaris:

MERCENARI  IBER  JUNIOR:

9:45h. eixida Junior.

 

MERCENARI  IBER  OCR :

10:00h. eixida Front Squad.

10:10h. eixida Elite.

10:20h. eixida Amateur.

10:30h. eixida Popular.

 

Activitats:

Lliurament de dorsals en el poliesportiu municipal s/n.
Diumenge, 5 de novembre, 8:00 a 9:30 h
A l’arribada de l’últim de la tanda amateur lliurament de premis

Els participants han d’estar a la zona d’eixida deu minuts abans del començament de la seua ronda per passar el control del xip (en casos necessaris) i tancar la càmera d’eixida.
Per megafonia es donaran les trucades per a la formació de les eixides corresponents.

 

Identificació:

Per recollir el material necessari per participar en la carrera, ha de presentar el D.N.I. o qualsevol altre document oficial que acrediti la identitat per verificar el registre.
El nombre de participació i el xip (quan sigui necessari) ha d’acompanyar a l’atleta durant la carrera.

Segurs:

Cada atleta participant en la prova de MERCENARI IBER aquesta sota la seua sencera responsabilitat i té un nivell de condició física suficient per atendre-la.
L’organització proporcionarà un segur de responsabilitat civil i una assegurança d’accidents, sent tots els participants amb llicència o no, cobert per la pòlissa d’assegurança d’accidents pels organitzadors.

Seguritat i ruta:

La ruta estarà marcada i senyalitzada. Hi haurà voluntaris i personal de protecció civil present. Si es lesiona cridarem immediatament per radi per sol·licitar ajuda. Si durant la competició troba qualsevol ferit no tracti de moure-ho, comuniqui-ho al voluntari més proper i ell alertara per ràdio al servei mèdic.

Arribada:

La prova acaba amb l’arribada a la meta, després de passar pel control.

Tots els atletes rebran la seua medalla Mercenari Iber, com CAUSAT la prova.

Serveis:

L’organització vol agrair a cadascun dels participants, per apostar, una vegada més, per aquesta Carrera de Obstaculs, lliuranlos en finalitzar amb una sèrie de regals, que esperem us agradin.
• Medalla de Causat.
• Samarreta Mercenari Iber.
• Menjar.
• Guarda-roba.
• Vestuaris i dutxes.
• Acampada.
• Serveis Sanitaris.
• Parquing.
I diversos obsequis que l’organització puga recollir.

Avituallamients:

Avituallamemt líquid durant la carrera.

Avituallamemt líquid i sólid en la meta.

Suspensió de la prova:

L’organització es reserva el dret de variar el punt d’arribada o sortida, va retardar l’hora d’eixida, canviar la data o la suspensió de la mateixa.
En cas que l’organització consideri que les condicions climàtiques o uns altres alienes de contingències, en la carrera i pose en risc la integritat física dels participants, es podrà suspendre la prova. En tal cas no es retornarà la quota d’inscripció.

Us de les dades del participant:

1. la inscripció implica el permís per a l’ús lliure del nom del participant i la seua foto en els mitjans de comunicació (programes de difusió i la televisió o ràdio és necessari) en la premsa o en qualsevol altre tipus de mitjans de comunicació acreditats i relacionada amb la prova.

 1. de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter Personal, li informem que la participació en la prova implica el consentiment per a l’ús de les dades personals proporcionades en l’arxiu existent pels organitzadors. La finalitat d’aquest fitxer és el tractament per a la gestió i desenvolupament de la prova esmentada.

 

 1. els atletes consenten tàcitament que les imatges seran en la carrera poden utilitzar-se per l’organització i per als socis de negocis per a finalitats de promoció i publicitat de l’esdeveniment i/o productes associats amb ell.
 2. Si ho desitja pot anar a Centre Esportiu i Cultural Antella, domiciliat en Carrer Sant Vicent, 12,-46266 Antella València amb la finalitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o enviant un correu electrònic a ceca@cecantella.com

Art. 17

RESPONSABILITAT DELS PARTICIPANTS. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DE L’ORGANIZACIÓ:
L’esdeveniment té tots els permisos corresponents per a la seva celebració i encara que l’objectiu és fer un concurs obert i promoure la pràctica de l’esport, l’organització adverteix que la prova és difícil i a més es donen en els mateixos riscos inherents a la presència d’obstacles naturals o artificials.

 

És responsabilitat exclusiva de l’atleta per ser elegible per a la competició, és a dir, gaudir de bona salut en general, així com tenen el suficient nivell de preparació física, tècnica i mental per enfrontar-se a una prova de diversos quilòmetres i superació dels obstacles. Ha d’abstenir-se d’aquells que no compleixin o no creu complir amb que les condicions de salut i l’auge del deporti preparació suficient per fer front a una competència i resistència.

Cada atleta declara amb el seu registre que compleix les condicions que permetin la seva participació en el Mercenari IBER sense generar els majors inconvenients per a la seva persona, la resta dels participants i l’organització. Per completa i conscient, cada atleta assumeix per a si mateix i com a propi els riscos derivats de la seva participació en la prova, sent totalment eximir a l’organització de qualsevol responsabilitat que pogués sorgir com a conseqüència dels danys que la participació en la carrera podria involucrar als participants, els seus habits o causar a tercers

Responsabilitats:
L’organització declina tota responsabilitat per danys, pèrdues o lesions que la participació en aquesta prova pot causar a si mateix, a altres persones i àdhuc en l’esdeveniment que tercers causant dany al participant.
Tots els participants, pel nero fet de participar en la prova, d’acord a les regles establertes més amunt, prevalent en cas de dubte a la discreció de l’organització.

Art. 18

ACEPTACIÓ DEL REGLAMENT:
Tenint en compte que he realitzat la meva inscripció al MERCENARI IBER, em comprometo a complir amb les normes que regeixen la carrera. A més de les regles de la carrera. Accepto aquest Reglament que es pot trobar a la Web de la www.cecantella.com organització.

 

Fins al present:

 • Accepto que sóc l’únic responsable de totes la meva possessions i material esportiu per al desenvolupament dels Mercenari Iber i les seves activitats col·laterals.

 

 • Afirmo i verifico que estic físicament preparat i suficientment entrenat per a aquesta competició i que he passat els exàmens mèdics necessaris. Estar preparat físicament per a la competició, el goig de bona salut general, sense patir malaltia, defecte físic o lesió que es pot agreujar amb la meva participació en aquesta prova. Si durant la
  prova, sofreixo algun tipus de lesió o qualsevol altra circumstància que podria danyar seriosament la meva salut, per la qual cosa vaig a posar en coneixement de l’organització tan aviat com sigui possible.

 

 • Em comprometo a rebre tractament mèdic sota el meu propi cost en cas de necessitat per lesió, accident o malaltia durant Mercenari IBER. Conscient que aquest tipus de competicions, en el desenvolupament de la naturalesa, en llocs que són difícils de controlar, implica riscos addicionals per als participants. Així, assisteixo de pròpia lliure voluntat i la iniciativa d’assumir plenament els riscos i les conseqüències de la meva participació.

 

 • Permet el lliure ús del meu nom i qualsevol imatge en qualsevol publicació o mitjà en el Mercenari Iber.

  • Eximeixo a l’organització, els directors de l’esdeveniment, socis, patrocinadors i voluntaris de la Mercenari Iber de qualsevol responsabilitat o reclam pel meu. Incloent qualsevol dany directe o indirecte o casos de lesions i mort. Això no s’aplica si el dany o lesió és una causa de mala acció o abandó total per part de l’organització.

 

 • Tinc de capacitat física, habilitat tècnica i els recursos suficients per garantir la supervivència de la meva pròpia seguretat, sota les condicions d’autonomia en el qual es desenvolupa la prova.

 • Comprenc i estic d’acord a complir amb les normes i protocols de seguretat establerts per l’organització pel Mercenari IBER, així com a mantenir un comportament responsable, que no augmenti els riscos per a la meva integritat física o mental. Jo acataré les instruccions i decisions de l’organització (funcionaris, jutges, metges i als organitzadors) en temes de seguretat.

 

 • També autoritzo als serveis mèdics de la prova, el fet que practiqui qualsevol cura o prova de diagnòstic que podria ser o no en condicions de sol·licitar-la; enfront de les seves necessitats estic d’acord a abandonar la prova si és necessari per a la meva salut.

 

 • No consumiré substàncies considerades com DOPPING.

  • El meu numero és personal i intransferible pel que no podrà obtenir un altre participant o a qualsevol persona en el meu lloc.

  • Sé que l’organitzador es reserva el dret d’admetre o no a qualsevol participant, fins i tot havent pagat els drets de subscripció que es retornaria en cas de no ser admès.

  • Estic d’acord a seguir les pautes generals de respecte al medi ambient:

 

 1. Caminar amb precaució per la sendera marcada per MERCENARI IBER.
  No produir alteracions en els processos i en el funcionament dels ecosistemes naturals, que afectin als recursos biòtics, geològics, culturals o, en general, del paisatge.
  3. Evitar zones ambientalment sensibles.
  4. Realitzar les necessitats fisiològiques en els llocs correctes.
  5. No abocar ni abandonar objectes o residus sòlids o líquids, llocs generalment per a la recol·lecció dels mateixos.


L’organització reserva el dret de canviar o modificar qualsevol informació relacionada amb la carrera o cancel·lar per raons de força major, mitjançant la publicació en el lloc web oficial.